Informácie

ORGANIZÁTORI - ORGANIZATORZY

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO

Prezident konferencie: Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Oddział w Rabce

ul. Prof. Jana Rudnika 3 b, 34-700 Rabka, POLSKA

Viceprezident konferencie: dr n. med. Joachim Buchwald


Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO

Prednosta MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.


Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

Kollárova 2, 036 59 Martin, SLOVENSKO

Prednosta prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

VEDECKÝ VÝBOR - KOMITET NAUKOWY

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. (Dolný Smokovec)

dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. nadzw. (Rabka)

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. (Martin)

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. (Martin)

MUDr. Peter Ferenc (Dolný Smokovec)

Mgr. Zuzana Hrabovská (Dolný Smokovec)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR - KOMITET ORGANIZACYJNY

PhDr. Ingrid Mladá (Dolný Smokovec)

PhDr. Katarína Greňová (Dolný Smokovec)

Ing. Viktor Herout (Dolný Smokovec)

Mgr Anna Pękala (Rabka)

Mgr Kamila Róg (Rabka)

HLAVNÉ TÉMY - TEMATY WIODACE

1. Asthma bronchiale – Astma oskrzelowa – Asthma bronchiale

2. Tuberkulóza – Gruzlica – Tuberculosis

3. Intersticiálne pľúcne ochorenia – Sródmiazszowe choroby pluc – Interstitial lung diseases

4. Cystická fibróza – Mukowiscydoza – Cystic fibrosis

5. Bronchológia – Bronchologia – Bronchology

6. Choroby pleury – Choroby oplucnej – Pleural disorders

7. Klinická imunológia a alergológia, laboratórna diagnostika v pneumológii – Kliniczna immunologia i alergologia, diagnostyka laboratoryjna w pneumologii – Clinical immunology and allergology, laboratory diagnostics in pneumology

8. Fyzioterapia pri respiračných chorobách detí – Fizjoterapia w chorobach ukladu oddechowego u dzieci – Physiotherapy in children with respiratory diseases

9. Ošetrovateľské problémy v detskej pneumoalergológii – Opieka pielegniarska w pnumoalerologii dziecicej – Nursing problems in paediatric pneumoallerology

10. Chirurgia hrudníka – Chirurgia klatki piersiowej – Chest surgery

11. Patofyziológia dýchania – Patofizjologia oddychania – Breathing pathophysiology

12. Pedagogika a psychológia – Pedagogika i psychologia – Pedagogy and psychology

13. Rôzne – Varia – Various

KONFERENČNÉ JAZYKY - JEZYKI KONFERENCJI

slovenský, poľský, český, anglický

slowacki, polski, czeski, angielski

Slovak, Polish, Czech, English

TERMÍN KONANIA

4.10.2018 – 6.10.2018

MIESTO KONANIA

Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry, Slovensko

Prihlasovanie na aktívnu a pasívnu účasť elektronicky:

www.vojtekovedni.sk, www.nudtarch.sk

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.

Abstrakty a plné texty prednášok zasielajte mailom na adresu:

katarina.grenova@nudtarch.sk

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

Do 30.7.2018 - Prihláška na aktívnu účasť, zaslanie abstraktu a plného textu prednášky v jednom z konferenčných jazykov

Do 10.9.2018 - Prihláška na pasívnu účasť a ubytovanie

UBYTOVANIE

Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry, Slovensko

Ubytovanie zabezpečuje PROGRESS CA, s.r.o.

- Požiadavku na rezerváciu ubytovania vyznačte v online prihláške do 10.9.2018.

- Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie, ktorá Vám bude e-mailom zaslaná.

Cena za ubytovanie s raňajkami, vrátane DPH:

Jednolôžková izba: 80,00 € /noc

Dvojlôžková izba: 99,00 € /noc

Miestna daň za ubytovanie je 1 € osoba/noc.

KONTAKTNÁ ADRESA

Progress CA, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice

Mgr. Martina Mako

Mobil: +421 903 608 790

E-mail: martina.mako@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

KONFERENČNÉ POPLATKY

Konferenčný poplatok:

40,00 €, do 10.09.2018

50,00 €, po 10.09.2018

Prednášajúci účastníci konferenčný poplatok neplatia.

Po prihlásení sa na konferenciu vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť konferenčný poplatok. Ako variabilný symbol použite číslo faktúry. Konferenčný poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri registrácii. Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku si uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Obed 15,00 € (platba pri registrácii)

Spoločné posedenie 25,00 € (platba pri registrácii)

Požiadavku na stravu prosíme vyznačiť v registračnom formulári.

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kreditného systému Slovenskej lekárskej komory.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

PhDr. Ingrid Mladá

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70 , 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko

tel.: 052/44 12 137, mail: sekretariat@nudtarch.sk

KONTAKT –VYSTAVOVATELIA

Ing. Miroslav Malina

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, Slovensko

tel.: 052/44 12 251, mail: miroslav.malina@nudtarch.sk